PYTANIA I ODPOWIEDZI

Lista odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące Parku Polskich Wynalazców.

Jak cenny przyrodniczo jest teren planowanego parku?

Górka ma charakter antropogeniczny Powstała w czasie budowy okolicznych osiedli i została usypana z ziemi z wykopów pod blokami wymieszanego z resztkami budowlanymi. Inwentaryzacja przyrodnicza – choć niewymagana dla tego typu inwestycji – przeprowadzona została w 2016 i nie wykazała, aby ten teren był siedliskiem chronionych, rzadkich czy cennych roślin i zwierząt. Jest to jednak niewątpliwie jeden z nielicznych zwartych terenów zielonych w najbliższej okolicy i ostoja pół-dzikiej przyrody, w dużej mierze gatunków synantropijnych, związanych z człowiekiem. Obecnie najliczniejszą grupą odwiedzającą tę okolicę są właściciele psów. Teren w części należącej do miasta jest też obecnie koszony i sprzątany. Tereny zielone nienależące do miasta są natomiast corocznie sprzątane przez wolontariuszy.

Jakie jest przeznaczenie tego terenu wg planów miejscowych?

Od 2002 r. gdy uchwalono miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla zdecydowana większość obecnego zielonego terenu między ulicami: Gandhi, Rosoła, Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozińskiego przeznaczona jest pod zieleń parkową z możliwością realizacji obiektów małej architektury związanej z funkcją parkową. Plan nakazuje zachowanie istniejącego lasu oraz włączenia go w układ projektowanej zieleni. Dopuszcza też prowadzenie miejskich sieci infrastruktury technicznej.

Dlaczego nie pozostawić tego terenu w stanie obecnym?

Górka jest jednym z nielicznych w okolicy (nie licząc Skarpy Ursynowskiej) zwartych terenów zielonych. Ma ciekawie ukształtowany teren, dużo wolnej przestrzeni a ze szczytu rozciąga się atrakcyjny widok. Niestety mimo swojej atrakcyjności nie jest ona miejscem przyciągającym wielu sąsiadów ani specjalnie dostępnym, szczególnie dla osób starszych, rodziców z wózkami, osób z trudnościami w poruszaniu się.

Problemem jest przede wszystkim brak utwardzonych ścieżek oraz miejsc do siedzenia, gdzie można odpocząć. Łąka nadaje się bowiem do piknikowania tylko gdy jest ciepło i sucho. Obecność dużej liczby wolno biegających psów także zniechęca wiele osób do siadania na trawie. Odpychająco działa także spora ilość śmieci pozostawiana przez obecnych „imprezowiczów”.

Te powody, a także brak placu zabaw nie zachęca do odwiedzin także wielu rodziców z dziećmi – tu wyjątkiem są jedynie nieliczne śnieżne dni. Jednocześnie na Imielinie brakuje terenów urządzonej zieleni parkowej i publicznych placów zabaw i mieszkańcy zmuszeni są dojeżdżać do parków w południowej i północnej części Ursynowa.

Jakie potrzeby na tym terenie zgłaszali mieszkańcy w konsultacjach społecznych?

W 2015–2016 r. przeprowadzone zostały bardzo szerokie, dwuetapowe konsultacje społeczne pod plan zagospodarowania tego terenu. W ich wyniku okazało się, że najważniejszymi potrzebami mieszkańców jeśli chodzi o funkcjonalne zagospodarowanie tego terenu są: umożliwienie dalszego wyprowadzania psów, urządzenie placu zabaw, zachowanie możliwości saneczkowania. Jeśli chodzi o estetyczny wymiar parku domagano się przede wszystkim zachowania naturalnego, „dzikiego” charakteru górki. Jednocześnie dużą uwagę zwracano na konieczność uporządkowania tego terenu, zadbania o czystość, bezpieczeństwo, wzmocnienia funkcji rekreacyjnej i udostępnienia tego miejsca innym grupom użytkowników.

Czy w parku będzie miejsce dla psów?

Właściciele psów byli jednymi z pierwszych masowych użytkowników tych terenów, stąd wzięła się popularna nazwa tego miejsca „psia górka”. Możliwość dalszego korzystania z tego terenu przez właścicieli psów była jednym z postulatów wypływającym z przeprowadzonych w 2016 r. konsultacji społecznych. Psy wciąż będą mile widziane na górce. Zrezygnowano z grodzonego wybiegu dla psów  przewidzianego w jednej z pierwszych koncepcji zagospodarowania tego terenu, będą mogły więc swobodnie poruszać się po górce, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, ponieważ urządzenie parku zwiększy popularność tego miejsca wśród sąsiadów i pojawią się nowi użytkownicy – seniorzy, rodzice z dziećmi, należy liczyć się z tym, iż właściciele psów będą musieli bardziej dbać o bezpieczeństwo i czystość.

Czy teren parku zachowa swój naturalny, dziki charakter?

Na terenie górki, która obecnie ma charakter nieużytku powstanie park, a więc przestrzeń w pewien sposób urządzona. Aby umożliwić korzystanie z tego terenu nowych, większym grupom użytkowników pojawią się utwardzone ścieżki, siedziska, mała architektura parkowa i rekreacyjna. Jednocześnie celem jest zachowanie jak najbardziej naturalnego, obecnego charakteru tego miejsca. Dlatego zmianie nie ulegnie najpiękniejsze północne zbocze i rozciągający się z niego rozległy widok na łąkę i drzewa w kierunku ul. Gandhi. Na szerokim i płaskim szczycie górki, obok utwardzonego obecnego przedeptu pojawią się nowe nasadzenia (drzewa, łąki kwietne) oraz drewniane tarasy i miejsca do siedzenia. Bardziej zmieni się południowe zbocze, od strony dzisiejszego lasku. W lasku, między drzewami urządzony zostanie naturalny plac zabaw, a na zboczu pojawi się zjeżdżalnia z zestawem wspinaczkowym oraz schody, a od południowego- wschodu podjazd dla osób z wózkami lub na wózkach. 

Projektanci dokładają starań, aby powstająca infrastruktura jak najbardziej wtapiała się w istniejącą zieleń. Alejki utwardzone zostaną nawierzchnią mineralną. Nawiązania do patronów parku i idei polskiej wynalazczości są dyskretne. Docelowo, jeśli wykupione zostaną prywatne działki, wg planu również przeznaczone pod zieleń parkową, park urządzony zostanie również u podnóża górki, będącej już dziś naturalnym przedłużeniem tego terenu.

Czy w efekcie budowy parku i placu zabaw wycięte zostaną drzewa?

W nowopowstałym parku nie są planowane żadne wycinki w celu budowy parku czy placu zabaw. Planowane są natomiast nowe nasadzenia (łącznie 65 drzew).

Ze względu na zwykłą pielęgnację zieleni miejskiej może być konieczne usunięcie drzew martwych czy chorych, zagrażających zdrowiu i życiu przechodniów. Na etapie planowania projektanci zdiagnozowali 4 drzewa martwe oraz 1 drzewo zagrażające wykrotem, proponując ich usunięcie. Decyzja o ewentualnym wycięciu tych drzew zostanie podjęta bardzo ostrożnie, a ewentualne zezwolenie będzie musiał wydać Marszałek Województwa Mazowieckiego w drodze postępowania administracyjnego.

Czy budowa placu zabaw zniszczy południowe zbocze górki i lasek?

Założeniem naturalnego placu zabaw jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, lokalnej roślinności oraz zastosowanie naturalnych materiałów. Na potrzeby placu zabaw nie zostaną wycięte żadne drzewa, instalacje zabawowe zostaną wkomponowane w obecny krajobraz.

Miejsce zmieni jednakże swój charakter. Dziś lasek rzadko jest odwiedzany, choć rodzaj pozostawianych tam  śmieci wskazuje, że ma stałą grupę bywalców. Zaglądają tu też puszczane wolno psy.  Powstanie parku i placu zabaw  spowoduje, że teren zostanie bardziej uporządkowany, pojawi się tu także więcej odwiedzających. W trakcie budowy placu zabaw wykonawca będzie starał się uniknąć uszkodzeń obecnej darni. Po wybudowaniu placu zabaw zieleń będzie podlegała szczególnej pielęgnacji, również pod kątem bezpieczeństwa.

Czy park zostanie „zabetonowany”?

Nie. Park Polskich Wynalazców to przykład zachowania naturalnego charakteru przyrody i wykorzystania zachowania ukształtowania terenu. W Parku zostanie dosadzonych 65 nowych drzew, posadzonych 1000 m² roślin i tyle samo krzewów oraz 3500 m² łąk kwietnych. Na tym terenie Parku w sumie będzie 34 m² powierzchni przeznaczonej pod kreatywne miejsce spotkań dla mieszańców wybudowane z trylinki. Będzie to około 0,1% całego terenu Parku. Tym samym zieleń parkowa będzie wiodącym i zdecydowanie dominującym motywem tego terenu.

Co oznaczają kropki na drzewach w lasku?

Kropki oznaczają, że drzewa te zostaną poddane drobiazgowej pielęgnacji z zachowaniem najwyższej troski o ich funkcjonowanie. Drzewa w lasku od dziesięcioleci nie były poddawane takiej pielęgnacji i jest to standardowe działanie w miejskich parkach.

Skąd się wzięła nazwa Park Polskich Wynalazców?

14 maja 2020 Rada m.st Warszawy jednogłośnie uchwaliła utworzenie i nazwanie nowego parku na terenie Dzielnicy Ursynów, tj. Parku Polskich Wynalazców pomiędzy ul. Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Wcześniej projekt uchwały został jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska i Komisję Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.

Nazwa została zaproponowana przez jednego z ursynowskich radnych. Pierwotne teren ten miał się nazywać Park Wielkich Wynalazców, jednak pod wpływem sugestii Komisji ds. Historii i Tradycji (pismo z 20.12.2012 r.) Politechniki Warszawskiej zaproponowała nazwę Parku Polskich Wynalazców, który ostatecznie po paru latach procedowania został oficjalną nazwa dla tego terenu.

PODOBA CI SIĘ KONCEPCJA PARKU?